De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!        
             
       
         
   

Online stappenplan aardgasvrije wijkaanpak Drechtsteden

   
         
Welkom! De Drechtsteden gaan wijk voor wijk van het aardgas af. Via een online stappenplan delen we tips en voorbeelden.

Nog geen inlog? Je kunt inloggegevens aanvragen via energie@drechtsteden.nl
  Verkenning
 
    Fasen

Fasen

Thema's

Thema's

   
   

In het stappenplan zijn per fase belangrijke elementen beschreven. Dat biedt houvast voor de stappen die je in die fase kunt zetten, de keuzes die gemaakt worden en de partijen om te betrekken.

Via de horizontale balk bovenaan elke pagina kun je naar elke fase navigeren. Je vindt bij de stappen ook een checklist en voorbeelddocumenten uit de regio.

In elke wijkaanpak spelen meerdere thema’s een rol, die als een spoor door elke fase van de wijkaanpak lopen. In het spoor techniek en financiering wordt toegewerkt naar een haalbare  technische oplossing voor de wijk. Via communicatie en participatie worden bewoners betrokken en geïnformeerd. Het spoor regie en organisatie gaat over organisatiestructuur, samenwerking en besluitvorming. En dan zijn er vaak ook nog koppelkansen met andere opgaven in de wijk die meegenomen kunnen worden.

   
         
    We blijven doorontwikkelen
Het stappenplan is speciaal ontwikkeld voor de Drechtsteden en gaat uit van wijkaanpakken met als einddoel aardgasvrij en met een warmtenet als voorkeursoplossing. Het is niet bedoeld als een blauwdruk, maar als een handvat voor de wijkaanpak. Het stappenplan is een dynamisch kader, dat wordt aangevuld met de ervaringen die we opdoen bij de verschillende wijkaanpakken in de Drechtsteden. Ook landelijke ontwikkelingen kunnen zorgen voor aanpassingen. Op dit moment zijn met name de fasen 1 t/m 3 beschreven. De andere worden verder uitgewerkt wanneer wijken in de Drechtsteden zich in die fasen gaan bevinden.

Feedback
Heb jij relevante kennis opgedaan of kom je zaken tegen die volgens jou een update nodig hebben? Geef je feedback door. Met elkaar kunnen we het stappenplan voor de wijkaanpak verder doorontwikkelen.
   
         
         
    Fase

Fase 1: Verkenning

   
     
 
OPDRACHT
Bepaal in welk gebied je start met een collectieve wijkaanpak, het soort aanpak en met wie en waarom.
   
REGIE & ORGANISATIE


Wijkkeuze bepalen aan de hand van gezamenlijke uitgangspunten gemeente en partners
Vastleggen in startbrief
Met stakeholders afspreken om te concretiseren in initiatiefase
COMMUNICATIE & PARTICIPATIE
Informeren op gemeenteniveau
   
TECHNIEK EN FINANCIERING
Eerste beeld van technische oplossing en globale kosten
Omschrijving van de wijk, gebouwen en type eigenaren (ondersteund door data)
   
ONDERGROND EN OPENBARE RUIMTE
Oriëntatie op geplande werkzaamheden in de wijk en ondergrond
   
KOPPELKANSEN


 Koppelkansen op het gebied van duurzaamheid (klimaatadaptatie, circulariteit) en op sociaal niveau (onderwijs, arbeidsmarkt, energiearmoede) identificeren
   
           
           
    Fase

Fase 2: Initiatiefase

   
     
 
OPDRACHT


Start een projectorganisatie, organiseer een commitment en bepaal gezamenlijk doelstellingen, scope en planning
   
REGIE & ORGANISATIE
Belangen en commitment partijen ophalen, intentie vastleggen 
Doelstellingen, scope en uitgangspunten opstellen
Risico's benoemen
Organisatiestructuur vormgeven inclusief fte en middelen
Intentieverklaring externe partijen
COMMUNICATIE & PARTICIPATIE

De wijk op de hoogte brengen van intentie aardgasvrije wijkaanpak (informeren)
Ophalen wensen in de wijk (consulteren) 
Opstellen communicatie- en participatieplan
   
TECHNIEK EN FINANCIERING
Schets ontwerp warmtenet (HVC)
Schets businesscase in kaart (kosten en baten per partij)
Subsidiemogelijkheden en financieringsopties verkennen
   
ONDERGROND EN OPENBARE RUIMTE
Bepalen koppeling met werkzaamheden in ondergrond en openbare ruimte
   
KOPPELKANSEN

Keuze in wel of niet meenemen van koppelkansen om meerwaarde te creëren in de wijk naast de warmtetransitie
   
           
           
    Fase

Fase 3: Wijkuitvoeringsplan

   
     
 
OPDRACHT

Maak op wijkniveau keuzes over randvoorwaarden, techniek, fasering en aanpak
   
REGIE & ORGANISATIE
Verder inrichten en regie voeren op projectorganisatie
Bestuurlijk traject inrichten
Gesprekken met grote eigenaren in de wijk
Voorbereiden van (Tussentijdse) Stuurgroep- College- en raadsbesluiten
COMMUNICATIE & PARTICIPATIE


Doorlopend informeren over voortgang planvorming (van proces naar inhoud naar keuzes)

Consulteren van de wijk (of vertegenwoordigers) op gezette momenten 
   
TECHNIEK EN FINANCIERING

De businesscase voor bewoners (en andere eigenaren) helder en haalbaar krijgen
Aanbiedende partijen in kaart
Verkenning van financiële wensen en mogelijkheden

Bestuurlijke keuzes en randvoorwaarden m.b.t. het aanbod voorbereiden
   
ONDERGROND EN OPENBARE RUIMTE


Planning en investeringen in de ondergrond en openbare ruimte/clusters binnen wijk bepalen
   
KOPPELKANSEN


Koppelkansen verder uitwerken als integraal onderdeel van de wijkaanpak, afhankelijk van de scope gekozen in initiatiefase
   
           
           
    Fase

Fase 4:

   
     
 
OPDRACHT


Bepaal per cluster binnen de wijk het concrete aanbod en het ontwerp van het warmtenet: wie sluit wanneer aan?
   
REGIE & ORGANISATIE
Zorg dragen voor aanbod dat aansluit bij de wijk en uitgangspunten
Faciliteren van contractvorming
COMMUNICATIE & PARTICIPATIE
Aanbod en participatietraject particuliere eigenaren en VVE's
Participatietraject huurders (corporatie)
   
TECHNIEK EN FINANCIERING
Definitief ontwerp en aanbod per cluster
Opdracht en contractvorming uitvoerende partijen
Contractvorming warmtebedrijf -eigenaren
   
ONDERGROND EN OPENBARE RUIMTE
Definitieve planning warmtenet en gekoppelde werkzaamheden per cluster
   
KOPPELKANSEN

Uitgewerkt concept en planning voor de aanpak van gekoppelde opgaven (afhankelijk van scope wijkaanpak)
   
           
           
    Fase

Fase 5:

   
     
 
OPDRACHT


Verschillende partijen voeren op een afgestemde manier werkzaamheden uit
   
REGIE & ORGANISATIE

Regie en coördinatie op uitvoering werkzaamheden in ondergrond en openbare ruimte
COMMUNICATIE & PARTICIPATIE

Informeer de wijk over de voortgang uitvoering
Communicatie tussen bewoners en uitvoerende partijen faciliteren
   
TECHNIEK EN FINANCIERING
Gebouwgebonden maatregelen uitvoeren
Cluster voor cluster gebouwen aansluiten op warmtenet
   
ONDERGROND EN OPENBARE RUIMTE
Uitvoeren werkzaamheden, bijv. riolering, electriciteitsnet
Wegen open en dicht
   
KOPPELKANSEN

Gekoppelde opgaven meenemen in uitvoering (afhankelijk van scope wijkaanpak)
   
           
           
    Fase

Fase 6: Monitoring en nazorg

   
     
 
OPDRACHT


Controleer of werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en of eindgebruikers tevreden zijn en evalueer het proces
   
REGIE & ORGANISATIE
Coördineren monitoring op uitgevoerde werkzaamheden
Reflectie op proces
Delen lessen binnen gemeente, regio en Rijk.
COMMUNICATIE & PARTICIPATIE

Reflectie op participatietraject
Gebruiksgemak monitoren
   
TECHNIEK EN FINANCIERING
Monitoring conform afspraak, procedure-overeenkomst
Reflectie op planning en proces
Terugkoppeling aan partners, kosten & kengetallen, lessen
   
ONDERGROND EN OPENBARE RUIMTE
Reflectie op gezamenlijk plannen en uitvoeren (koppelkansen)
   
           
             
             Download hier onze privacyverklaring.